image
Porównanie źródeł energii

- elektrownie jądrowe
- elektrownie węglowe
- odnawialne źródła energii

Czytaj dalej
image
Co? Kiedy? Gdzie?

Program Polskiej
Energetyki Jądrowej

Czytaj dalej
W Polsce już za kilka lat rozpocznie się budowa pierwszej elektrowni jądrowej. Gdzie ona powstanie? Kto będzie właścicielem? Jaki będzie koszt? Jak to wpłynie na gospodarkę Polski? Czytaj dalej

Najważniejsze zagadnienia

Stan energetyki jądrowej na świecie

Stan energetyki jądrowej na świecie

  Obecnie na świecie pracuje 436 reaktów energetycznych w 30 państwach i na Tajwanie (stan na dzień 25.12.2013). Udział elektrowni jądrowych w światowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie ok. 13%. Moc zainstalowana netto wynosi 372,326 GWe. 1 reaktor jest w stanie długoterminowego wyłączenia (long term shutdown).

Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej

Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej

  W UE pracuje obecnie 131 reaktorów o łącznej mocy 122 234 MWe, których udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2012 roku wyniósł 27%. Elektrownie jądrowe pracują w połowie (14 z 28) państw UE. Wiele państw buduje lub planuje budowę nowych bloków jądrowych.

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych

  Jak pokazują statystyki, elektrownie jądrowe są jednym z najbezpieczniejszych sposobów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego. W elektrowniach projektowanych według standardów zachodnich nigdy nie doszło do awarii, w której człowiek zginąłby od promieniowania.

Ekonomia energetyki jądrowej

Ekonomia energetyki jądrowej

  Elektrownie jądrowe (EJ) należą do najtańszych źródeł energii elektrycznej na świecie, zwłaszcza jeśli uwzględnia się opłaty za emisje CO2. Ich ekonomia zależy jednak od sytuacji danego kraju i jego rynku energii. Są one najtańszymi źródłami energii w Czechach, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach.

Mapa świata - elektrownie jądrowe i inne obiekty

powered by contentmap

Współczesne wyzwania energetyki jądrowej

 prawo

Czy jest uzasadnienie do płacenia za nadmierną ochronę?

Jednym z głównych powodów wysokich kosztów budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych, ale także kosztów badań medycznych, badań naukowych i procesów przemysłowych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, są absurdalnie wysokie wymogi w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Wymogi te w większości nie mają oparcia w wynikach badań naukowych, a przyjęto je w czasach zimnej wojny, aby powstrzymać próby jądrowe na świecie.

Czytaj dalej...

 finansowanie inwestycji

Dlaczego na Zachodzie wciąż buduje się tak mało elektrowni jądrowych?

Elektrownia jądrowa jest inwestycją kapitałochłonną. Tak skomplikowane, złożone obiekty, z wieloma maszynami, urządzeniami i systemami bezpieczeństwa wymagają dużych nakładów, które co prawda zwrócą się po ok. 20 latach, ale ich zgromadzenie jest dla inwestorów sporym wyzwaniem. W dobie obecnego kryzysu gospodarczego banki nie są chętne do udzielania tanich kredytów na takie inwestycje bez poparcia rządu.

Czytaj dalej...

 gaz łupkowy

Czy gaz łupkowy może zastąpić energetykę jądrową?

W USA wydobycie gazu ziemnego z łupków przyczyniło się do spadku jego ceny na rynku, a co za tym idzie również spadku kosztów produkcji energii w elektrowniach gazowych. W połączeniu z uwolnieniem rynków energii w wiekszości stanów doprowadziło to do problemów z utrzymaniem rentowności elektrowni węglowych i jądrowych. Powstaje pytanie: czy polski gaz łupkowy mógłby zastąpić nasze elektrownie jądrowe?

Czytaj dalej...

 polityka Niemiec

Czy warto pójść śladem Niemiec i zrezygnować z energetyki jądrowej?

Rząd Niemiec pod naciskiem wyborców zdecydował o wyłączeniu wszystkich elektrowni jądrowych do 2023 roku. Trwająca w Niemczech transformacja energetyki w kierunku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zwana Energiewende ma na celu zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej do 80% w 2050 roku. Czy Polska nie powinna wzorować się na Niemczech, które są bardziej rozwinięte od nas i mają doświadczenie z "atomem"?

Czytaj dalej...

 TGE

Jak uruchomić elektrownię jądrową na rynku niekonkurencyjnym?

Od końca lat 90-tych w krajach w UE i USA rozpoczęło się uwalnianie rynków energii - od teraz producenci energii i sprzedawcy muszą ze sobą konkurować. Zmiany te nie objęły jednak Odnawialnych Źródeł Energii, które nadal są dotowane i nie podlegają regułom wolnego rynku. Zwiększanie udziału OZE w rynku spowodowało, że ceny energii spadły do poziomu tak niskiego, że obecnie nie opłaca się budować żadnych elektrowni - co grozi tzw. blackoutem.

Czytaj dalej...

Najnowsze publikacje

Energiewende czyli brudna pomyłka

Energiewende czyli brudna pomyłka

Author: Maciej Górski, Rosanne Kropman

Promieniowanie naturalne w Polsce a śmiertelnośc...

Promieniowanie naturalne w Polsce a śmiertelnośc...

Author: dr inż. Krzysztof Wojciech Fornalski, prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński

Uwagi prof. Andrzeja Strupczewskiego do World Nucl...

Uwagi prof. Andrzeja Strupczewskiego do World Nucl...

Author: prof. NCBJ dr inż. Andrzej Strupczewski

Statystyka wypadkowości w energetyce

W energetyce, jak w każdej dziedzinie działalności człowieka, zdarzają się wypadki. Statystyki wypadkowości potwierdzają, że elektrownie jądrowe są stosunkowo bezpiecznym źródłem energii na tle innych typów elektrowni.

Czytaj więcej
Fukushima - awaria „made in Japan”

Awaria w EJ Fukushima I (w której nikt nie zginął) była spowodowana jednoczesnym działaniem wielkiego kataklizmu przyrodniczego i braku skutecznego nadzoru nad elektrownią. Japończycy przyznali, że do takiej awarii mogło dojść tylko w Japonii.

Czytaj więcej
A co z Czarnobylem?

Co się dokładnie stało w Czarnobylu? Jakie to miało konsekwencje dla Ukrainy i dla Polski? Raporty ekspertów organizacji międzynarodowych oraz rządów Ukrainy, Rosji i Białorusi wskazują, że skutki awarii były mniejsze niż się powszechnie uważa.

Czytaj więcej

Przemysł jądrowy i organizacje

Organizacje międzyrządowe

MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, ang. International Atomic Energy Agency, IAEA) – organizacja międzynarodowa o charakterze międzyrządowym wchodząca w skład systemu Narodów Zjednoczonych, posiadającą status organizacji wyspecjalizowanej. Zgodnie z art.II Statutu główny cel organizacji to: promowanie wykorzystania energii atomowej dla pokoju, zdrowia i dobrobytu ludzkości oraz pilnowanie, by wszelka działalność prowadzona przy współpracy z MAEA była prowadzona wyłącznie w celach pokojowych. Cel ten został uszczegółowiony w art. III stanowiącym o funkcjach. Wymienione zostały takie funkcje jak:

 • prowadzenie badań naukowych (samodzielnie i we współpracy z państwami-członkami oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza należącymi do systemu Narodów Zjednoczonych),
 • udostępnianie wszelkich materiałów niezbędnych do badań, włącznie ze źródłami promieniotwórczymi i materiałami jądrowymi (w tym materiałami rozszczepialnymi) członkom organizacji,
 • wspomaganie wymiany informacji naukowej i technicznej, szkolenie i wymiana ekspertów,
 • prowadzenie specjalnego systemu zabezpieczeń (safeguards) niedopuszczającego do wykorzystania energii atomowej do celów wojskowych,
 • utworzenie i utrzymywanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (laboratoria – obecnie w Seibersdorfie i Monako; magazyny, urządzenia etc.) mogącej wspierać działania Agencji
 • opracowywanie, przyjmowanie i promowanie (w razie potrzeby we współpracy z innymi organizacjami systemu NZ) standardów bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony i zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i własności materialnej przed promieniowaniem jonizującym.

Siedziba organizacji znajduje się w Wiedniu. Organizacja założona w roku 1957, Polska jest jej członkiem-założycielem.

MAEA jest wykonawcą postanowień zawartych w NPT (Non-Proliferation Treaty, pol. Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej), poprzez utrzymywanie systemu zabezpieczeń (safeguards) w państwach, które podpisały traktat NPT.

 

NEA/OECD (Nuclear Energy Agency/Organization of Economic Co-operation and Development, pol. Agencja Energii Jądrowej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) - organizacja międzynarodowa o charakterze międzyrządowym wchodząca w struktury OECD. Organizacja powstała w 1961 r., ma siedzibę w Paryżu. Polska rozpoczęła procedurę przystępowania do NEA w 2010 r.

 

EURATOM (Europejska Wspólnota Energii Atomowej, ang. European Atomic Energy Community, EAEC) – jedna z dwóch Wspólnot Europejskich, powołana na mocy traktatów rzymskich w 1957 r. (stąd niekiedy stosuje się nazwę Traktat Euratom lub Traktat o Euratomie), obecnie część I filaru Unii Europejskiej.

Głównym celem EURATOM-u jest podniesienie poziomu życia w państwach członkowskich poprzez rozwój energetyki jądrowej. Ma to nastąpić dzięki stworzeniu dogodnych warunków współpracy państw-sygnatariuszy na polu energii atomowej. Cele szczegółowe współpracy to:

 • stworzenie mechanizmów zapewniających dostęp do rud uranu i paliwa jądrowego (w tym celu utworzono Agencję Dostaw Euratomu – Euratom Supply Agency) z powierzeniem Wspólnocie prawa własności specjalnych materiałów rozszczepialnych
 • wspomaganie za pomocą różnych środków budowy energetyki jądrowej i niezbędnych dla jej rozwoju instalacji cyklu paliwowego
 • wprowadzenie jednolitych standardów dotyczących ochrony pracowników i ludności przed negatywnymi skutkami wykorzystania energii atomowej (czyli standardy bezpieczeństwa jądrowego i standardy ochrony radiologicznej)
 • wprowadzenie w dziedzinie jądrowej zasad wspólnego rynku i szerokiej współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia odpowiednio szerokiego dostępu do wyspecjalizowanych materiałów, urządzeń i technologii
 • promocja badań w dziedzinie energii atomowej

Co istotne, Euratom odpowiada także za kontrolę i nadzór nad materiałami jądrowymi, by nie mogły one zostać wykorzystane do celów wojskowych (budowa broni jądrowej lub radiologicznej). Jest to system zabezpieczeń (ang. safeguards) podobny do systemu stosowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (która nota bene powstała w tym samym roku, co Euratom). Na system ten składają się: bilansowanie materiału jądrowego, inspekcje w obiektach jądrowych i instalowanie różnego rodzaju urządzeń monitorujących działalność w tych obiektach.

Polska jest członkiem EURATOM-u od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej, tj. od 2004 r.

 

GIF (Generation IV Forum) – organizacja międzyrządowa utworzona z inicjatywy Stanów Zjednoczonych w 2001 r., której celem jest współpraca międzynarodowa w opracowaniu i wdrożeniu na skalę przemysłową 6 wybranych konstrukcji reaktorów IV generacji do roku 2030.

 

GNEP (Globar Nuclear Energy Partnership, pol. Globalne Partnerstwo w zakresie Energii Jądrowej), od czerwca 2010 zmiana nazwy na IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) – organizacja międzyrządowa utworzona w 2006 r. z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, której celem jest opracowanie w pełni zamkniętego cyklu paliwowego. Badania prowadzone pod auspicjami GNEP koncentrują się na nowatorskich metodach przerobu wypalonego paliwa, umożliwiającymi oddzielanie transuranowców, oraz reaktorach na neutronach prędkich, które będą mogły „dopalać” pozostałości po przerobie paliwa. Polska przystąpiła do organizacji w 2007 r.

 

Organizacje przemysłowe pozarządowe

WNA (Word Nuclear Association, pol. Światowe Stowarzyszenie Nuklearne) – globalna organizacja zrzeszająca ok. 180 największych światowych firm i instytucji działających w sektorze jądrowym – od właścicieli kopalń uranu, eksploatatorów elektrowni jądrowych, czy firmy zajmujące się gospodarką odpadami promieniotwórczymi i likwidacją starych obiektów jądrowych aż po firmy ubezpieczeniowe, prawnicze, konsultingowe oraz instytuty badawczo-rozwojowe. WNA reprezentuje globalne interesy przemysłu jądrowego na forum organizacji międzynarodowych, np. MAEA. Organizacja prowadzi największy na świecie internetowy serwis informacyjny specjalizujący się w tematyce energii jądrowej – Word Nuclear News. Siedzibą organizacji jest Londyn. Powstała w 2001 r. na bazie innej organizacji – Uranium Institute założonej w 1975 r.

 

WINS (World Institute for Nuclear Security) – międzynarodowa organizacja skupiająca zarówno sektor prywatny jak i państwowy, utworzona w 2008 r. Jej celem jest minimalizowanie zagrożenia aktami sabotażu i terroryzmu wobec obiektów jądrowych oraz minimalizowanie zagrożenia kradzieży materiałów jądrowych. Skupia organizacje odpowiedzialne za ochronę fizyczną obiektów jądrowych z całego świata. Powstała jako reakcja na ataki terrorystyczne w USA w 2001 r. Metody działania wzorowane są na metodach stosowanych przez WANO, stąd WINS uchodzi za organizację siostrzaną wobec WANO (WANO zajmuje się bezpieczeństwem jądrowym, a WINS ochroną fizyczną). Organizację utworzono z inicjatywy amerykańskiego Departamentu Energii (Departament of Energy) w porozumieniu z MAEA. Siedzibą organizacji jest Wiedeń.

 

WANO (World Association of Nuclear Operators, pol. Światowe Stowarzyszenie Eksploatatorów Elektrowni Jądrowych) – globalna organizacja zrzeszająca wszystkie firmy/instytucje eksploatujące elektrownie jądrowe. Organizacja powstała w 1989 r., jako reakcja na niedawną awarię w elektrowni w Czarnobylu (1986 r.). Jej celem jest osiągnięcie przez wszystkie elektrownie jądrowe na świecie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Odbywa się to poprzez wymianę informacji, doświadczeń oraz przeprowadzanie wzajemnych kontroli (formalnie są to wizyty mające na celu wymianę doświadczeń, gdyż kontrola w wąskim rozumieniu należy wyłącznie do krajowych dozorów jądrowych, jednak wyniki takiej quasi-inspekcji są zawsze respektowane a kontrolowani stosują się do zaleceń „inspektorów”). Organizacja działa w myśl zasady „bezpieczeństwo jest sprawą wspólną” – w praktyce oznacza to, że eksploatatorzy elektrowni nie zasłaniają się tajemnicą przemysłową a o problemach dyskutuje się otwarcie w ramach WANO (niedopuszczalne są próby „zamiatania problemu pod dywan”, jednocześnie obowiązuje zasada, że w każdym obiekcie zawsze jest coś do poprawienia a bezpieczeństwo nigdy nie osiągnie poziomu absolutnego i ostatecznego). Główną siedzibą organizacji jest Londyn, jednak regionalne oddziały mają swoje siedziby również w Moskwie, Atlancie, Paryżu i Tokio. Polska jest członkiem założycielem organizacji (pomimo likwidacji programu jądrowego w 1990 r. pozwolono Polsce zatrzymać członkostwo).

 

FORATOM (Europejskie Forum Atomowe) - organizacją skupiającą firmy przemysłu jądrowego w Unii Europejskiej i reprezentująca ich interesy na forum instytucji unijnych. Siedziba znajduje się w Brukseli. Organizacja posiada obecnie prawie 800 członków.

 

Inne

WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association, Zrzeszenie Zachodnioeuropejskich Dozorów Jądrowych) – organizacja zrzeszająca dozory jądrowe państw UE eksploatujących elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii. Obecnie należą do niej instytucje dozorowe z 17 państw. Organizacja została założona w 1999 r.

 

GMF (Group of European Municipalities with Nuclear Facilities, pol. Zrzeszenie Europejskich Gmin z Obiektami Jądrowymi) – organizacja pozarządowa skupiająca europejskie gminy posiadające na swoim terenie obiekty jądrowe (kopalnie uranu, elektrownie, składowiska odpadów itd.). Jej cele to m.in. zabieranie głosu w imieniu członków we wszystkich dyskusjach na forum UE dotyczących energetyki jądrowej oraz wzajemna wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w sferze gospodarki i obrony cywilnej.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Gościmy

Odwiedza nas 1165 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ

Korzyści dla społeczności lokalnej

Elektrownia atomowa to nie tylko ogromne wpływy z podatków dla gminy. To również nowe atrakcyjne miejsca pracy, rozbudowa infrastruktury lokalnej oraz dodatkowe świadczenia na rzecz społeczności. Wszystko to podnosi poziom życia ludzi.

Czytaj dalej
Elektrownia Jądrowa "Żarnowiec"

Pierwsza polska elektrownia jądrowa miała być uruchomiona w 1992 r. Tak się jednak nie stało. Zobacz tragiczne losy Elektrowni Jądrowej "Żarnowiec" - historię budowy, zdjęcia, kulisy decyzji o likwidacji, szacunki kosztów oraz co udało się uratować.

Czytaj dalej
Przemysł jądrowy i organizacje

Wszystkie elektrownie jądrowe i zakłady cyklu paliwowego oraz inne instytucje z nimi związane, są zreszone w wielu międzynarodowych organizacjach, które pomagają w wymianie doświadczeń. Przyświeca im zasada "Bezpieczeństwo jest sprawą wspólną".

Czytaj dalej