RBMK

Ministerstwo Gospodarki poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Departamentu EJ

Ministerstwo Gospodarki poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej.

Numer ogłoszenia: 484

Data ukazania się ogłoszenia: 15 października 2009 r.

 

Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

Dyrektor Generalny Urzędu

poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w s.c.:

Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • koordynowanie przygotowywania, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, dokumentów dotyczących polityki państwa w zakresie rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz nadzorowanie opracowywania i uzgadniania projektów aktów prawnych dotyczących energii jądrowej, w tym związanych z uruchamianiem programu energetyki jądrowej,
 • koordynowanie dokonywania analiz dotyczących harmonogramu budowy kolejnych bloków elektrowni jądrowych z uwagi na zapotrzebowanie na energię elektryczną, wymagania środowiskowe oraz uwarunkowania ekonomiczne,
 • koordynowanie przygotowywania programu działań w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz prowadzenie stałego monitoringu jego realizacji,
 • nadzorowanie prac dotyczących informacji i edukacji społecznej w zakresie energetyki jądrowej oraz konsultacji społecznych dotyczących rozwoju energetyki jądrowej,
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi w zakresie kształcenia polskich kadr dla energetyki jądrowej oraz z wyższymi uczelniami w kraju w dziedzinie szkolenia specjalistów dla energetyki jądrowej,
 • monitorowanie wspierania prac nad technologiami reaktorów i synergią węglowo-jądrową, w tym udziału przedstawicieli Polski w międzynarodowych przedsięwzięciach dotyczących rozwoju reaktorów
  IV generacji,
 • koordynowanie prac związanych z procesem lokalizacji elektrowni jądrowych, w tym analiza dotychczasowych propozycji, poszukiwanie, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, nowych potencjalnych lokalizacji,
 • nadzorowanie współpracy z operatorem systemu przesyłowego w zakresie uwzględniania w planach rozwoju sieci elektroenergetycznych potrzeb związanych z rozwojem energetyki jądrowej.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów ustaw oraz zgodnie z opisem stanowiska pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, preferowane: techniczne, prawnicze, ekonomiczne,
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni
  na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz znajomość aktów prawnych (Prawo energetyczne, Prawo atomowe, Prawo ochrony środowiska, Prawo o szkolnictwie wyższym),
 • znajomość zasad organizacji funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki energii atomowej,
 • znajomość przepisów prawa i polityki energetycznej Unii Europejskiej i krajowej oraz standardów bezpieczeństwa i zaleceń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zakresie energetyki jądrowej,
 • znajomość ustaw: o jednostkach badawczo – rozwojowych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego oraz znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania służby cywilnej
  w Polsce,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • umiejętność: kierowania zespołem ludzkim, z zakresu wystąpień publicznych,
  • znajomość pakietu MS Office.

 

p o ż ą d a n e

 • doświadczenie w pracy związanej z energetyką, inwestycjami, organizacją i zarządzaniem,
 • znajomość języka francuskiego, rosyjskiego lub niemieckiego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,tajne”.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy
  na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka francuskiego, rosyjskiego lub niemieckiego,
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”,
 • kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej,
 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego
  na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy
  z 21.11.2008 o s. c.),
 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby,
  do których ma zastosowanie art. 202 lub 203 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej),
 • kopia dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (w przypadku absolwentów KSAP).

Informacje o metodach i technikach naboru

 • formalna weryfikacja dokumentów nadesłanych przez kandydatów,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • sprawdzian kompetencji kierowniczych, dla kandydatów do których nie ma zastosowania art. 202 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • prezentacja,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 29-10-2009

Miejsce składania dokumentów

Ministerstwo Gospodarki
00-955 Warszawa

skr. poczt. 59

lub składać w kancelarii, pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13
z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: ,,DEJ/9/W S.C./09”

Inne informacje

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani o poszczególnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (022) 693-51-06.

Gościmy

Odwiedza nas 339 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ