RBMK

Rada Ministrów przyjęła informację o Programie jądrowym

25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przyjęła informację na temat stanu prac nad Programem polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). W dokumencie określono harmonogram działań do 2030 r. koniecznych do wprowadzenia i funkcjonowania w Polsce energetyki jądrowej.

PPEJ zawiera informacje nt. możliwych lokalizacji elektrowni jądrowych, kosztów i źródeł finansowania Programu, zaangażowania przemysłu krajowego w jego realizację, gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz zasad informowania społeczeństwa.

Zaplanowane w PPEJ działania zostały podzielone na pięć etapów. Do 30 czerwca 2011 r. RM przyjmie finalną wersję Programu oraz uchwali przepisy niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. Do końca 2013 r. inwestor wybierze lokalizację i zawrze kontrakt na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Kolejne dwa lata zostaną poświęcone na przygotowanie projektu technicznego elektrowni i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień. Na 2016 r. zaplanowano uzyskanie od organów dozoru jądrowego zezwolenia na budowę. Zgodnie z założeniami, pierwszy blok elektrowni jądrowej zostanie uruchomiony w 2020 r.

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, wydatki na realizację Programu do 2020 r. wyniosą 790,377 mln zł. Zostaną one przeznaczone na:

  • przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki do pełnienia roli dozoru jądrowego,
  • utworzenie i funkcjonowanie Agencji Energetyki Jądrowej (o ile rząd podejmie taką decyzję; w przeciwnym wypadku środki na ten cel zostaną przeznaczone na zwiększenie obsady kadrowej Departamentu Energii Jądrowej MG),
  • budowę nowego składowiska średnio i niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych oraz realizację Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
  • rozwój zaplecza naukowo-badawczego,
  • szkolenie kadr,
  • kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą energetyki jądrowej.

Realizacja PPEJ wpłynie korzystnie na krajową gospodarkę i środowisko. Przyczyni się do wypełnienia jednego z celów Polityki energetycznej Polski do roku 2030, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację bazy paliwowej. Pozwoli także zapewnić dostawy energii elektrycznej po racjonalnych i stabilnych kosztach.

W związku z rozwojem energetyki jądrowej powstaną nowe, atrakcyjne miejsca pracy oraz wzrośnie konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – dostawców komponentów i usług dla sektora. Wpływy z podatków od obiektów jądrowych zasilą budżet państwa i samorządów.

Elektrownie jądrowe przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przy pełnej kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Projekt Programu zostanie uzupełniony o uwagi z raportu ewaluacyjnego oraz wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko. Ostateczna wersja dokumentu wraz z uchwałą w sprawie ustanowienia programu wieloletniego zostanie ponownie przekazana Radzie Ministrów do akceptacji do końca czerwca 2011 r.

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Gościmy

Odwiedza nas 542 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ