RBMK

PGE EJ1 uruchomiła kolejne przetargi jądrowe

PGE EJ 1 Sp. z o.o. uruchomiła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn.: „Świadczenie przez Doradcę Technicznego (ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW oraz „Badania środowiska, badania lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW”.

Przedmiotowe procedury przetargowe uruchomione zostały przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji – budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy około 6000 MW, po około 3000 MW każda.  Ogłoszenia o zamówieniach zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 lutego 2011 r.

Przedmiot pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje świadczenie przez Doradcę Technicznego czyli Inżyniera Kontraktu (ang. Owner’s Engineer) usługo doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 250 000 000 PLN (w ciągu 10 lat). W ramach tego zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia kompleksowych usług w następujących obszarach:

  • Przygotowania i realizacja inwestycji, zapewnienie odpowiedniej kadry, wiedzy i systemów zarządczych.
  • Uzyskiwanie wszelkich uprawnień i pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji.
  • Opracowanie i wdrożenie programów zapewnienia bezpieczeństwa i jakości.
  • Wybór i kontraktacja dostawcy technologii.
  • Nadzór nad dostawcami i realizowanymi przez nich pracami.
  • Przygotowanie planów niezbędnych do testów, odbiorów, rozruchu i przekazania elektrowni jądrowej do użytkowania.
  • Zarządzanie budową niezbędnej infrastruktury związanej z wybraną lokalizacją elektrowni jądrowej.
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Przedmiot drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje badania środowiska, badania lokalizacji oraz usługi związane z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 120 000 000 PLN.

Zakres prac w ramach tego zamówienia obejmuje m.in. opracowanie raportu z oceny oddziaływania na środowisko, w którym zawarte zostaną oceny potencjalnego oddziaływania elektrowni jądrowej na otoczenie, w tym oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i warunki życia lokalnych społeczności.

Raport zawierać będzie zakres danych środowiskowych niezbędnych do uzyskania zgód organów administracyjnych, niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę i uprawnień do realizacji inwestycji.

Zamówienie obejmuje również przygotowanie programu i projektu badań lokalizacyjnych, określenie szczegółowego ich zakresu, a także uzyskanie wymaganych pozwoleń na wykonanie badań. Poza tym zamówienie zawiera m.in. przeprowadzenie testów i pomiarów, zebranie danych, ich analizę i opracowanie odpowiedniego raportu lub raportów, umożliwiających dokonanie oceny i kwalifikacji lokalizacji dla elektrowni jądrowej.

Oba postępowania opublikowane są w Dzienniku Urzędowym UE:

Działania związane z badaniem lokalizacji zostaną przeprowadzone w stosunku do lokalizacji wskazanej przez PGE EJ 1 Sp. z o.o.. Działania te będą uwzględniać możliwość budowy elektrowni w każdej – z zakresu rozważanych – technologii reaktora jądrowego.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest spółką działającą w ramach Grupy Kapitałowej PGE, odpowiedzialną za przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

 

źródło: PGE S.A.

Gościmy

Odwiedza nas 311 gości oraz 0 użytkowników.

Energetyka jądrowa na Facebooku

SARI

Zwiedzanie EJ